Методична робота

 

ПРОТЯГОМ 2023 РОКУ ПЕДАГОГИ ПРАЦЮВАЛИ ТВОРЧО, НАПОЛЕГЛИВО, ЕФЕКТИВНО ТА РЕЗУЛЬТАТИВНО

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ є одним з ведучих компонентів системи управління корекційного процесу та здійснення реабілітаційних послуг в умовах роботи Центру. Визначальним ресурсом здійснення реабілітаційної діяльності й умовами забезпечення її результативності є педагогічні кадри, якість роботи яких залежить від ефективності методичної діяльності.

Тому МІСІЯ МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ – сприяння комплексному розвитку реабілітаційної установи, здійснення реальної адресної допомоги педагогічним працівникам в розвитку професійної майстерності, підвищенні творчого потенціалу в умовах надання реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю.

Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Впровадження сучасних технологій, методів та інноваційних соціально-культурних проектів у корекційно-розвивальний процес, як засіб виховання соціальної активності у дітей та осіб з інвалідністю».
Завдання науково-методичної роботи направлені на створення умов для пошуку, активної творчої роботи педагогів та передбачають здійснення:
– аналізу матеріалів з організації інноваційної діяльності;
– аналізу ефективного педагогічного досвіду, його розповсюдження та розробку рекомендацій щодо реалізацію корекційної роботи в умовах Центру;
– оцінки педагогічних знахідок педагогів, навчально-методичних посібників, довідників, статей.

Інноваційна діяльність здійснюється як в управлінні, так і в організації реабілітаційного процесу. Педагогічні інновації направлені на рішення таких актуальних проблем: створення умов для колективної творчості педагогів, впровадження ефективних технологій і методик в процес реабілітації, створення цілісної реабілітаційної системи роботи з дітьми, організацію корекційно-розвиваючих занять та апробацію дидактичних розробок.
З метою активізації та розвитку творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання цілеспрямованого підвищення професійного рівня педагогічних працівників, їх ефективної роботи і розроблення реабілітаційних програм, спрямованих на індивідуалізацію корекційного процесу, створено на базі установи 3 методичних об’єднань:
• арт-терапевтичного напрямку;
• педагогів соціальних та практичних психологів;
• корекційно-реабілітаційного напрямку;

Робота методичних об’єднань у 2023 році спрямована на вирішення
таких завдань:
• забезпечення системного підходу у здійсненні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю;
• використання найраціональніших методів та прийомів корекції;
• Постійне підвищення педагогічної майстерності;
• Втілення в корекційний процес інтерактивних методів та форм роботи;
• Обмін досвідом і створення умов для самоосвіти.
Членами МО постійно проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед батьків (законних представників) дітей з інвалідністю, постійно надаються рекомендації щодо ефективності реабілітації в домашніх умовах. Здійснюючи пошук найбільш досконалих, ефективних технік та методик реабілітації та поширюючи досвід роботи Центру, члени методичних об’єднань є учасниками «круглих столів», конференцій, майстер-класів.
Організація та зміст діяльності МО здійснювалась відповідно до планування роботи на поточний рік. Всі засідання, що проходили протягом року, включали в себе теоретичні та практичні частини. Методичним об’єднанням створювались оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів. Їм надавалась можливість поділитись своїми надбаннями з колегами, вони готували доповіді, повідомлення з актуальних питань різних методик, знайомились з новинками літератури, іграми, посібниками, проводили відкриті заняття та святкові заходи. Різноманітність форм організації МО дозволили активізувати ступінь вмотивованості педагогів до постійного професійного зростання та розвитку. Найбільш ефективним стало використання форми роботи МО – цикл засідань по одній темі, що сприяло вдосконаленню теоретичних знань і практичних умінь у професійній діяльності.
У 2023 році члени методичних об’єднань підвищували свою педагогічну майстерність, самоосвіту. Педагогічна освіта здійснювалась різнобічно, включаючи проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій у періодичних виданнях. Час проведення вимушеного карантину сприяв творчому зростанню педагогів, опрацюванню методичних матеріалів та отриманню знань на навчальних платформах «Всеосвіта», «На урок», «EdEra», які повністю або частково орієнтовані на освітній та реабілітаційний процеси. Дані інтернет-ресурси дозволили педагогам знаходити пізнавальні та цікаві ігри, необхідні дидактичні матеріали, брати участь в онлайн-вебінарах.
6 педагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації у онлайн-режимі на платформі Teams за темою «Особливості розвитку навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти», згідно з вимогами статей 18, 59, 27, 34, 39 та розділом IV «Стандарти освіти, освітні програми, кваліфікації та документи про освіту» Закону України «Про освіту», статті 60 Закону України «Про вищу освіту», статті 122 Кодексу законів про працю України. Участь взяли 27 педагогічних працівників, результат участі – сертифікат, що засвідчує відповідність у кількості 30 академічних годин.

Реабілітація – це оптимальна реалізація фізичного, психологічного, інтелектуального і соціального потенціалу дитини з інвалідністю.  Тому основними завданнями Центру, які вирішуються в процесі психолого-педагогічної реабілітації вважаються:

 1. організація комплексної  реабілітації та адаптації дітей з інвалідністю;
 2. створення системи розвивального середовища дитини з урахуванням її особистісних та фізіологічних особливостей;
 3. надання індивідуально-орієнтованої педагогічної, психологічної, соціальної, допомоги дітям віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;
 4. консультативна допомога законним представникам дитини з інвалідністю з питань її виховання та реабілітації;
 5. забезпечення спеціальних умов для корекційної спрямованості реабілітації;
 6. інтеграція дітей з інвалідністю в загальноосвітні та навчальні заклади, формування готовності до соціальної та особистісної самореалізації;
 7. створення та розвиток волонтерського руху щодо підтримки дітей з інвалідністю;
 8. подолання порушень психологічного, фізичного та сенсорного розвитку;
 9. надання послуг з соціального та педагогічного патронату в домашніх умовах.

Кадрове забезпечення та кваліфікаційний рівень педагогів

Протягом року Центр на достатньому рівні був забезпечений педагогічними кадрами, в установі працювало 34 педагогічних працівника. Високоякісні психолого-педагогічних послуги надавалися спеціалістами, які мають вищу освіту.
За кваліфікаційними категоріями педагогічні працівники розподілилися наступним чином: вищу кваліфікаційну категорію мають 6 (20 %) педагогів, першу кваліфікаційну категорію – 8 (22,5 %), другу кваліфікаційну категорію – 5 (15%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 17 (42,5%).
По одному педагогу мають педагогічне звання «старший вчитель», «учитель-методист», науковий ступінь «кандидата педагогічних наук».

Педагогічні працівники Центру постійно підвищують свою професійну майстерність. Так педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації:
– Методист Бездідько Н.В., вчитель-реабілітолог Ледедь Н.Ф., асистент вчителя-дефектолога Сайко М.П., асистент вчителя-дефектолога Павлюченко Ю.Ю. пройшли курси підвищення кваліфікації у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» (обсяг 72 години, сертифікат);
– на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли курси вихователі соціальні (Сусіденко Т.М., Олещенко С.М., Мринський В.В.); практичні психологи: (Нечипоренко Н.В., Сущенко О.М.); логопед Прихожай Ю.В.; педагоги соціальні (Чижевська О.В., Акімова Т.В.); асистент вчителя-дефектолога (Сайко М.П.), вчитель-реабілітолог Лебедь Н.Ф. прослухала курс лекцій «Монтессорі педагогіка від народження до 6 років. Філософські основи та базові принципи». (75 годин).
На виконання вимог статей 18,59, статей 27,39 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», статті 60 Закону України «Про вищу освіту», статті 122 Кодексу законів про працю України протягом року для педагогічних працівників Центру педагоги Центру пройшли онлайн курси підвищення кваліфікації (30 балів) за загально визначеними темами: «Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі»; «Сучасні підходи до надання психологічної допомоги та підтримки особистості: лайфхаки психологічного консультування, психокорекційної роботи, першої психологічної допомоги».
Здійснюючи пошук найбільш досконалих, ефективних методик реабілітації фахівці Центру постійно відвідують конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, під час яких ними ведеться інформаційно-розיяснювальна робота про реабілітаційні послуги Центру. Так протягом звітного періоду педагогічні працівники були учасниками міжнародних конференцій, навчальних семінарів, круглих столів.
А саме:
• VIII Міжнародно науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (28-30 квітня 2023 рік; участь підтверджена сертифікатом).
• IV Міжнародно науково-практична конференція «Освіта для 21 століття: виклики, проблеми, перспективи» (28 жовтня 2023 рік; участь підтверджена сертифікатом).
• VIII Міжнародно науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (23 листопада 2023 рік; участь підтверджена сертифікатом).
В методичному кабінеті педагоги активно опрацьовували фахові періодичні видання «Дефектолог», «Психолог», «Дошкільне виховання», які дозволяли в повному обсязі знайомитися з передовим педагогічним досвідом, новими методами роботи та використовувати матеріали видань у підготовці та проведенні занять.
З науково-методичної діяльності тривала тісна співпраця Центру з Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка протягом 2023 року. Пройшли практику 2 студенти СумДПУ імені А.С. Макаренка за спеціальність «Спеціальна освіта. Логопедія» та 1 студентка СумДУ за спеціальністю «Соціальна робота».

За 2023 рік були організовані та проведені соціально-розважальні заходи, майстер-класи, флешмоби, челенджі.

Свята та заходи:

 • соціально-виховний захід у ВЗТ «Зимові розваги»
 •  соціально-виховний захід у ВЗТ «Щасливий Купідон»
 •  олімпійські ігри у ВЗТ «Зимові розваги»
 • Соціальний захід «Свято Івана Купала».
 • Благодійна акція для ЗСУ, конкурс малюнку «Україна мирна країна
 •  вітання вихованців Центру та законних представників зі Святим Миколаєм
 •  Соціальний захід до Дня Захисту Дітей
 • Благодійна акція для ЗСУ, конкурс малюнку
 • участь у Міжнародній ініціативі «Діти України за МИР»

Тренінги:

 • Психологічний тренінг 03.11.2023 психологічний тренінг «Наші емоції»
 • Психологічний тренінг для законних представників «Нейрографіка»
 • Психологічний тренінг «Метафоричні карти»
 • Психологічний тренінг для законних представників «На шляху до взаємодії»
 • Психологічний тренінг для законних представників «Формування стресостійкості під час воєнних дій»
 • Психологічний тренінг для законних представників з розпису пряників «Україна в серці кожного»
 •  Психологічний тренінг для законних представників «Твій світ починається з тебе»
 •  Психологічний тренінг для законних представників «Психологічний клімат у родині»
 •  Пихологічний тренінг для законних представників «Емоційні стани»
 • Психологічний тренінг для законних представників з розпису пряників «Кольори нашого настрою»
 •  Психологічний тренінг «Емоції»

Конкурси:

 • Всеукраїнський конкурс «Основи кібербезпеки» (Садовий Роман)
 •  Конкурс малюнків «Зростаємо під сонцем України»
 •  Всеукраїнський конкурс «Цифрова грамотність» (Назар Єрньєй)
 •  Всеукраїнський конкурс «Основи кібербезпеки» (Владислав Пучков)
 •  Всеукраїнський конкурс «Цифрова грамотність» (Владислав Пучков)
 • Онлайн-конкурс дитячих малюнків «Намалюй свою мрію»
 •  Онлайн-конкурс дитячих малюнків «Великодня радість»
 •  Конкурс малюнків та світлин до Дня Незалежності України «Що для мене Україна»
 •  Всеукраїнський конкурс «Цифрова грамотність»

Фотосесії:

 • Новорічна фотосесія «Зимова казка»
 • Фотосесії сезонні
 • Фотосесії до створення буклети про діяльність центру
 •  Фотосесії до створення фільму до 30

Соціальні проєкти:

 • Соціальний захід «Щедрівочка щедрувала».
 •  Соціальний захід до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна
 • Соціальний захід до Всесвітнього дня поширення інформації щодо проблем аутизму
 •  День відкритих дверей
 •  Святкування 30-річчя Центру
 • Соціальний проект «Вишивана Сумщина» (учасник – Гриценко Вікторія)
 • Соціальний проєкт «Руки, які підтримують»

Флешмоби:

 • Флешмоб «Тут живе ЩАСТЯ»
 • Флешмоб «День української хустки»
 • Флешмоб до Всесвітнього дня тварин
 •  Флешмоб дитячої творчості «Дякую, що захищаєш»
 • Флешмоб «Великдень вдома»
 • Флешмоб «Україну Я люблю – вишиванку одягну»
 • Флешмоб до Дня Родини «Моя сім’я»
 •  Флешмоб «Моя улюблена іграшка»
 • Флешмоб «Пташка бажань»
 • Флешмоб «Світлини на фоні природи»

Засідання:

 •  Засідання круглого столу «Атестація – крок до вершини успіху»
 •  Майстермайнд для педагогічного колективу «Атестація – крок до вершини успіху»
 • Засідання «Школи молодого педагога»

Педагогічні ради:

 • Педагогічна рада за темою «Впровадження сучасних технологій, методів та інноваційних соціально-культурних проектів у корекційно-розвивальний процес, як засіб виховання соціальної активності у дітей та осіб з інвалідністю».

Майстер-класи:

 • Майстер-клас для законних представників, вихованців із пластилінографії до дня закоханих
 • Майстер-клас з плетіння віночку для законних представників
 • Майстер-клас для вихованців майстер-клас із глинотерапії до дня закоханих у ВЗТ
 • майстер-клас для законних представників «кава-арт»
 • майстер-клас з пісочної анімації «Зимові пейзажі»
 • майстер-клас з виготовлення Різвяного вінку
 •  Майстер-клас з декорування пряників для законних представників
 •  Майстер-клас з декорування пряників (гість – Народний депутат України – Тетяна Скрипка.)
 •  Майстер-клас з декорування пряників для законних представників
 • майстер-клас у техніці ебру « Малюнки на воді»

Лялькові вистави:

 • Лялькова вистава «Рукавичка на новий лад»

Виставки:

 • Виставка виробів народно-декоративного мистецтва та дитячих малюнків «Великодній передзвін»
 •  Виставка робіт вихованців до Дня Незалежності України
 • Виставка малюнків вихованців Центру до Міжнародного дня Миру
 • Виставка до Дня Конституції України « Я маю право на…»

Фестивалі:

 • Міжнародний фестиваль «Арт-Фест. Новорічна зірка»

Робота з молодими педагогами

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнівського»
В.О. Сухомлинський.
Отже, входження молодих педагогів у складний світ педагогічного життя, їх успішна професійна діяльність значною мірою залежить від того, який колектив, як його зустрінуть, які умови праці й побуту їм створять, якою турботою їх оточать, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть до вияву ініціативи, творчості З метою допомоги молодим педагогам в Центрі продовжує роботу «Школа молодого педагога», мета якої є надання педагогам – початківцям методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, подоланні труднощів, з якими зустрічаються педагоги,озброєння новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу, удосконаленню майстерності.

Основні напрямки роботи «Школи молодого педагога» у 2023 році:

 • Вдосконалення науково-методичної підготовки молодих педагогів.
 • Вивчення системи реабілітаційних послуг для дітей з комплексними порушеннями та їх шляхи впровадження в практику.
 • Створення системи комплексного корекційно-реабілітаційного впливу на дитину із інвалідністю.

Молодими педагогами була проведена робота,яка допомогла досягнути позитивних результатів у вирішення даних задач.
Протягом 2023 року молоді педагоги працювали наполегливо,результативно, ефективно, творчо.
У 2023 році молоді педагоги працювали над проблемним питанням Центру: « Впровадження методів роботи з інтерактивним обладнанням та інноваційних соціально-культурних проектів у корекційно-розвивальний процес, як засіб виховання соціальної активності у дітей та осіб з інвалідністю». Протягом 2023 року молоді педагоги відвідували заняття своїх наставників, що допомогло набути практичних та теоретичних нави чок, засвоєння різноманітних методів корекції, вивчення передового педагогічного досвіду.
Стимулювання професійного розвитку молодих спеціалістів відбувається завдяки участі в засіданнях «Школи молодого педагога», де проводилися опитування педагогів, показ наставником нетрадиційних та інтерактивних методів реабілітації, нестандартних форм роботи на занятті, демонстрацією необхідної наочності.

Отже, за підсумками проведеної роботи можна виділити наступне:

 • молоді педагоги вивчали системи реабілітаційних послуг для дітей з комплексними порушеннями та їх шляхи впровадження в практику;
 • педагоги засвоїли різноманітні методи корекції, вивчали передовий педагогічний досвід;
 •  молоді педагоги активно приймали участь у соціальних проектах Центру;
 • члени «Школи молодого педагога» багато часу приділяли самоосвіті та пошуку нових прийомів корекційної роботи.

Методична робота за 2021 рік у фотоколажах

Методична робота за 2021 рік у фотоколажах 

Методична робота протягом 2020 року

Протягом року Центр на достатньому рівні був забезпечений педагогічними кадрами, в установі працювало 41 педагогічний працівник. Високоякісні психолого-педагогічних послуги надавалися спеціалістами, які мають вищу освіту.

За кваліфікаційними категоріями педагогічні працівники розподілилися наступним чином: вищу кваліфікаційну категорію мають 5 (14 %) педагогів, першу кваліфікаційну категорію – 9 (26 %), другу кваліфікаційну категорію – 2 (6%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 19 (54%).

По одному педагогу мають педагогічне  звання «старший вчитель», «учитель-методист», науковий ступінь «кандидата педагогічних наук».

Головна мета: психолого-педагогічне адаптування дитини до суспільства через залучення її до індивідуальної та спільної діяльності, при цьому акцентуючи свою увагу на нових реабілітаційних трендах, програмах, методиках, розширюючи спектр реабілітаційних послуг, упроваджуючи нові методики, складаючи та розроблюючи реабілітаційні програми, які рекомендовані Міністерством соціальної політики України.

Система комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю формується на підставі індивідуального плану реабілітації (з урахуванням віку, складності діагнозу, супутніх патологій, форми, ступеня важкості і специфіки порушення психічних функцій і захворювання), який розробляється реабілітаційною комісією Центру згідно рекомендацій лікарсько-консультативної комісії медичного закладу за напрямками реабілітації: медична,  фізична, психолого- педагогічна та соціально-побутова.

Протягом 2020 року фахівці психолого-педагогічної служби Центру працювали відповідно до річного плану, індивідуальних, перспективних планів та розкладу занять. Педагогічні працівники здійснювали консультування, психолого-педагогічну діагностику, психолого-педагогічну корекцію, надавались послуги Службою соціального патронату дітям з інвалідністю.

З метою активізації та розвитку творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання цілеспрямованого підвищення професійного рівня педагогічних працівників, їх ефективної роботи і розроблення реабілітаційних програм, спрямованих на індивідуалізацію корекційного процесу, створено на базі установи 5 методичних об’єднань:

 1. художньо-естетичного напрямку;
 2. соціальних педагогів та практичних психологів;
 3. логопедично-корекційного напрямку та інформатики;
 4. реабілітаційно-корекційного напрямку;
 5. соціально-побутового напрямку.

Робота методичних об’єднань організована відповідно до наказу «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2020 році» та спрямована на вирішення таких завдань:

 1. забезпечення системного підходу у здійсненні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю;
 2. використання найраціональніших методів та прийомів корекції;
 3. постійне підвищення педагогічної майстерності;
 4. втілення в корекційний процес інтерактивних методів та форм роботи;
 5. обмін досвідом і створення умов для самоосвіти.

Робота методичних об’єднань була направлена на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності педагогічних працівників, вдосконалення методики проведення реабілітаційних занять з дітьми з інвалідністю. На засіданнях методичних об’єднань були опрацьовані нормативно-правові документи, що стосуються організації реабілітаційного процесу в установі, обговорювалися організаційні питання (підготовка і проведення загальних заходів Центру, оформлення виставок, участь дітей та їх родин у конкурсах), розглядалися актуальні проблеми щодо методик проведення корекційних занять, відбувався огляд та обговорення новинок педагогічної фахової літератури, періодичних видань «Дефектолог» та «Психолог», програми розвитку дітей з аутизмом «Розквіт», програми  розвитку дітей з розумовою відсталістю Оберіг», наукових статей.

З метою підвищення рівня фахової майстерності педагогічний колектив був учасником дистанційних курсів підвищення кваліфікації, які проводилися Сумським обласним інституту післядипломної педагогічної освіти з теми: «Професійне вигорання у педагогів та його профілактика».

Так, протягом звітного періоду педагогічні працівники були учасниками міжнародних конференцій, навчальних семінарів, круглих столів.
А саме:
1. Директор Центру Сущенко О.М., практичний психолог Нечипоренко Н.В., методист Бездідько Н.В. стали учасниками VІ Міжнародної науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». Організована та проведена у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. Лютий 2020 р., м. Суми (Результат участі – сертифікат);
2. Педагогічні працівника стали учасниками Міжнародного освітнього семінару «АВА – терапія. Питання – відповіді. Організована та проведена у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. Лютий 2020 р., м. Суми (Результат участі – сертифікат);
3. Директор Центру Сущенко О.М., заступник директора Глобіна Є.І. та педагоги Ленда С.А., Дзюба Н.С., Лузан А.В., брали участь у дистанційному форматі VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» від Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка.
 Протягом лютого – жовтня 2020 року на базі Центру пройшли практику 5 студентів СумДПУ імені А.С. Макаренка за спеціальність «Спеціальна освіта. Логопедія» та 1 студентка СумДУ за спеціальністю «Соціальна робота».
Педагогічні працівники Центру постійно підвищують свою професійну майстерність, так 4 педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації у Комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (методист Бездідько Н.В., педагог соціальний Сайко М.П., педагог соціальний Ленда С.А., вчитель-дефектоло Краузе В.В. ) та підвищення кваліфікації здобула у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка вчитель-реабілітолог Савельєва Т.Г.).
У жовтні 2020 року для педагогічних працівників проведено на базі Центру виїзні курси підвищення кваліфікації (30 балів) за загально визначеними темами: «Професійне вигорання у педагогів та його профілактика» згідно виконання вимог статей 18, 59; статей 27, 39 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», статті 60 Закону України «Про вищу освіту», статті 122 Кодексу законів про працю України. Участь взяли 27 педагогічних працівників, результат участі – сертифікат.
Враховуючи важливу роль родини в процесі реабілітації дитини з інвалідністю, питання роботи з законними представниками набувають важливого значення серед інших проблем організації комплексної реабілітації. Тому одним з основних напрямків роботи є формування психологічної та педагогічної компетентності законних представників, формування у них практичних навичок та вмінь, що є необхідними для здійснення ефективного корекційного впливу на дитину у домашніх умовах, надання об`єктивної інформації про стан розвитку дитини, її подальші перспективи, а також про наявні, на теперішній час, проблеми і пріоритетні напрямки роботи з дитиною.
Напрямками систематичної роботи з законними представниками дітей з інвалідністю є:
1. консультації, які надаються батькам членами виїзної мультидисциплінарної бригади, реабілітаційної комісії, спеціалістами Центру під час проходження реабілітації їх дітей;
2. оновлення інформацій на стендах, які знаходяться у приміщеннях Центру;
3. батьківські години, що проводяться кожного четверга з питань надання реабілітаційних послуг;
4. рекомендації батькам після закінчення курсу реабілітації (для виконання в домашніх умовах).

Щодо організації соціальної реабілітації, змістовного дозвілля дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію у Центрі, та розширення їх світогляду педагогічними працівниками були організовані і проведені соціально-розважальні заходи, майстер-класи, фестиваль.
Щодо організації соціальної реабілітації, змістовного дозвілля дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію у Центрі, та розширення їх світогляду педагогічними працівниками були організовані і проведені соціально – розважальні заходи та майстер – класи, флешмоби:
1. Проведено тематичні свята та заходи («Ой, радуйся, Земле», «Масляна», «Свято для мами», 21 березня Міжнародний день людей з синдромом Дауна);
2. Проведені майстер – класи: «Українська хатинка» вчитель з трудового навчання Заяць Т.М., «Подарунок з любов’ю» асистент вчителя–дефектолога Краузе В.В., «Подарунок з Любов’ю, виготовлення пряничків» вчитель з трудового навчання Номеровська Н.О., «Лялька-мотанка» вчитель з трудового навчання Хабленко Н.М. та асистент вчителя-реабілітолога Габ С.С.
3. Щочетверга проводяться батьківські години спілкування;
У зв’язку з карантинними заходами були проведені онлайн-конкурси та фестивалі, марафони, флешмоби. Вихованці Центру стали активними учасниками даних форм виховної роботи, а саме:
1. Челендж до Дня сміху «Посмішка нехай нас всіх зігріє».
2. Соціальний челендж до Всесвітнього дня поширення інформації про проблеми аутизму (2 квітня).
3. Стартувала акція «Подаруй рослинку» (4 квітня).
4. Конкурс дитячих малюнків «Щаслива дитина – квітуча Україна (Мельник Іванка, Гусак Дарій, Самусь Олександр).
5. Онлайн-конкурс «Я не сумую, а з книжкою працюю».
6. Онлайн-конкурс дитячих малюнків «Дитинство моє ВЕСЕЛКОВЕ» до Міжнародного дня захисту дітей.
7. Танцювальний челендж «Танцюй, як Я» до Міжнародного дня захисту дітей.
8. Флешмоб малюнків-онлайн «Мій тато…» до Дня Батька (21 червня).
9. 24 вересня відбувся Сумський обласний фестиваль дитячої творчості «Розмай», який був проведений у двох формах онлайн та офлайн.
10. Виставки художньо-прикладного мистецтва дітей з інвалідністю у онлайн режимі.
11. Соціально-розважальний захід «Щасливе дитинство» у стаціонарному відділенні змішаного типу цілодобового перебування до Міжнародного дня людей з інвалідністю.
12. Майстер-клас з Особами з інвалідністю у стаціонарному відділенні змішаного типу цілодобового перебування до Міжнародного дня людей з інвалідністю з кулінарії «Смачний букет».
13. Майстер-клас з пісочної анімації для законних представників дітей з інвалідністю до Міжнародного дня людей з інвалідністю.
14. Театральний колектив «Перлинки» був учасником театрально-мистецької акції «Приречені на щастя» започаткованої в онлайн-форматі митцями міста Києва. Вихованці представили щирокому перегляду у соціальних мережах постанову «Притча про щастя».
15. В онлайн-проекті «Грають, танцюють, співають діти» Гусак Дарій був учасником.
16. Вихованці Центру є активними учасниками розважального комплексу «Бітонія» та Сумського театру для дітей та юнацтва, який відвідують із задоволенням, отримуючи враження від казкових вистав.

    Вихованці Центру протягом 2020 року стали учасниками та переможцями творчих конкурсів:
1. Марафон Autism Friendly Space з інформування, який проходить з 1 по 30 квітня до Всесвітнього дня поширення інформації про проблеми аутизму (2 квітня).
2. 22 Всесвітній конкурс-фестиваль «Українська естафета творчості» (Кравченко Віталій зайняв I премію у жанрі «Художнє читання»).
3. На дистанційному фестивалі-конкурсі шкільних та дитячих самодіяльних театрів «Перевтілення» театральний колектив «Перлинки» отримав перемогу у номінації «Втілення мрії мовою театру».
4. Міжнародний фестиваль спеціальних театрів «BEGASAS». Театральний колектив «Перлинки» презентував театралізовану акцію «Без Меж» і отримав найвищі оцінки.

Вихованці Центру протягом 2020 року стали переможцями конкурсної програми Сумського обласного фестивалю дитячої творчості «Розмай»

1.Учасників КУ СОР-СОЦКРДОІ визнано кращими в офлайн формі проведення конкурсної програми Сумського обласного фестивалю дитячої творчості «Розмай» у різних номінаціях:
– «Хіт Фестивалю» Татарченка Матвія;
– «Золотий голос Фестивалю» Карімову Ксенію;
– «За яскравий сценічний образ» Кочубей Мілану;
– «За любов до народної пісні» Номеровську Дарія;
– «За відданість музичному мистецтву» Шевченка Юрія.
2.  Колектив КУ СОР-СОЦКРДОІ визнано переможцями виставки «Рибцівський ярмарок 2020», колективні роботи вихованців та педагогів посіли ІІ місце.
3. У фотоконкурсі «Моя Сім’я», що у 2020 році, наступні сім’ї:
І місце – сім’я Самусь.
ІІ місце – сім’я Кошеленко.
ІІІ місце – сім’я Калюжних.
4. У конкурсі малюнку «Маленький мрійник – великий художник» вихованці Центру посіли призові місця:
І місце: Самусь Олександр.
ІІ місце: Воропай Анастасія.
ІІІ місце: Крамаренко Поліна

Показником спільної успішної та кропіткої праці педагогічних працівників протягом звітного періоду є спеціальний випуск Всеукраїнського видання для фахівців «Дефектолог» №4 (квітень 2020 року), в якому представлено роботу КУ СОР – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю та видання «Дефектолог №7-8 (липень-серпень 2020 року) «Немовленнєві діти».

 Практика студентів

TDEi0Qh-HqAСумський обласний центр комплексної  реабілітації  для дітей та осіб з інвалідністю є базою для проходження логопедичної практики студентів Сумського державного педагогічного університету             ім. А. С. Макаренка, спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія».
Саме в процесі логопедичної практики перевіряється готовність студентів до самостійної роботи на посаді логопеда. Студенти поглиблюють і закріпляють теоретичні знання, одержані при вивченні курсів педагогіки, психології, спеціальних методик і логопедії, виробляють навички проведення логопедичних індивідуальних занять з дітьми, які мають мовленнєві порушення в реабілітаційному центрі; навчаються планувати корекційно-логопедичну роботу, складати перспективні і календарні плани, оформлять різні види документації логопеда.
q2fHZX2YNNMЕфективність професійної підготовки студентів значною мірою залежить від ступеня їх самостійної роботи.
У процесі логопедичної практики розвиваються вміння і навички студентів самостійно проводити логопедичні обстеження, грамотно діагностувати мовленнєві порушення.
Логопедична практика є серйозною перевіркою ступеня професійної підготовленості студентів до самостійної роботи та сприяє подальшому вдосконаленню їх педагогічної майстерності. Вході проходження практики студенти мають змогу дитально ознайомитися з методика та методами, які використовують під час  проведення заннять вчителі-логопеди, а саме: 

            L0le82q5Whk1.методики подолання загального недорозвинення мовлення –    Н. С. Жукової, методика розвитку мовлення в аутичних дітей – Л. Г. Нурієвої., напрацювання Є. А. Д’якова «Логопедичний масаж», які дозволяють дітям різних нозологій, а особливо дітям з ДЦП, краще розвинути м`язи артикуляційного апарату та покращити розвиток мовних органів.Масаж застосовується у всіх випадках, коли наявним є порушення тонусу м`язів, які беруть участь у мовленнєвій діяльності. 

              2. Біоенергопластика – нетрадиційний метод в логопедії, який включає в себе два поняття – біоенергія (об’єднання рухів артикуляційного апарату і рухи рук)  та  пластика (плавні, довільні рухи тіла, рук).  Це поєднання допомагає  оптимізувати психологічну базу мовлення дітей, покращує моторні можливості дитини,  сприяє корекції звуковимови, фонетичних процесів,  дає результативність синхронізації роботи над мовленнєвою і дрібною моторикою,  допомагає дитині з інвалідністю прибрати зорову опору – дзеркало і перейти до виконання вправ по відчуттям. 

          kJCoDwp9KJ8  3.Су-джок терапія  нетрадиційна логопедична технологія,  яка  обґрунтовується взаємовпливом окремих ділянок тіла за принципом подібності (схожості форми вуха з ембріоном людини,  руки і ноги людини з тілом людини тощо). Визначивши потрібні точки  у системах відповідності можна розвивати і мовленнєву сферу дитини. На кистях і стопах розташовуються системи високоактивних точок відповідності всім органам і ділянкам тіла. Впливаючи на них педагог може регулювати функціонування внутрішніх органів. Су-джок терапія є одним з ефективних прийомів, що забезпечують розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер  особливих дітей. Застосовувалася дана методика із дітьми з інвалідністю із затримкою мовного розвитку,  хворобою Дауна, ДЦП. 

 

Участь педагогічних працівників центру у науково-практичних конференція та семінарах протягом  2018 – 2019 року

Здійснюючи пошук найбільш досконалих, ефективних методик реабілітації фахівці Центру постійно відвідують конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, підвищують свою професійну майстерність. Так, у 2018 році педагогічні працівники  прийняли участь:

 1. Сущенко О.М. у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». Присвячена 95-ій річниці від дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 22-23 лютого 2018 р., м. Суми (Результат участі – сертифікат);
 2. у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія». Присвячена 95-ій річниці від дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 12 квітня 2018 р. м. Суми (Результат участі – сертифікат);
 3. у Міжнародній конференції з питань інклюзивного мистецтва «UNLIMITED. Мистецтво без меж» з 18 по 20 лютого 2018р., м. Київ (Результати участі – участь у Міжнародному форумі з інклюзивного мистецтва);
 4. у засіданні круглого столу «Взаємодія влади та громади у реалізації права дитини на сім’ю». Служба у справах дітей Сумської ОДА. 25 квітня 2018 рік;
 5. у дводенному тренінгу навчально-тренінгового курсу з педагогіки травми у рамках проекту «Громадська підтримка освітньої ініціативи на користь реалізації права дітей-сиріт на сім’ю у громадах Сумської області» за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.25-26 червня 2018 року м. Суми;
 6. Івер Н.М. у теоретико-практичному семінарі «Застосування технологій сенсорної інтеграції у роботі з дітьми першого року життя». ВГО «НТІ «Інститут соціальної політики» 03-04- березня 2018, м. Київ (Результат участі – сертифікат);
 7. Савельєвої Т.Г., Самбур Л.І. у міжрегіональному семінарі «Комунікативні способи спілкування. Запуск мовлення»31.03.2018 (Результат участі – сертифікат);
 8. Гапич Я.О, Габ С.О. у одноденному семінарі «Театральне мистецтво, як світогляд. Від задуму до прем’єри» 26.03.2018;
 9. Ленда С.А. у тренінгу щодо впровадження інклюзивної освіти «Вчимося жити разом!» 18-20.05.2018.(Результат участі – сертифікат);
 10. Хабленко Н.М. та Шевченко О.М у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія». Присвячена 95-ій річниці від дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 12 квітня 2018 р. м. Суми (Результат участі – сертифікат);
 11. Нечипоренко Н.В. у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 7 червня 2018 рік (Результат участі – сертифікат);
 12. Нечитайло А.О. та Гапич Я.О. у Всеукраїнському фестивалі «АНІМА» 9-10 червня 2018 рік м. Суми;
 13. Педагогічний колектив Центру став ініціатором участі у марафоні вебінарів «До Всесвітнього дня поширення інформації про проблему аутизму» (19 учасників);
 14. Педагогічні працівники були учасниками медико-педагогічна конференція «Патології проксимального відділу стегна у дітей різних вікових груп» (03.04.18), яка була проведена на базі Центру;
 15. Садова О.І. участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Громадське партнерство. Як умова впровадження інклюзивної освіти» 22.08.2018;
 16. Сущенко О.М., Садова О.І., Шевченко О.М., Ленда С.А. стали учасниками науково-практичного форуму «Атр – технології: теорія і практика». Присвяченому Міжнародному дню арт-терапії в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. 25 вересня 2018 р.  м. Суми (Результат участі – сертифікат);
 17. 4 жовтня 2018 р. на базі Центру відбулося засідання «круглого столу» на тему «Реалізація програми SES в умовах Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю», учасниками якого були представники різних установ та організацій Сумщини, працівники педагогічних відділень Центру, старший  експерт з Німеччини Ріта Шмід. За результатами навчання педагоги отримали сертифікати  про підвищення кваліфікації за темою «Арт – терапія- як метод зцілення за допомогою творчості»;
 18. Нечипоренко Н.В. практичний психолог у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія розвитку у національному та світовому вимірі» в умовах СумДПУ ім. А.С.Макаренка, яка відбулась 9 жовтня 2018 року (Результат участі – сертифікат);
 19. Шевченко О.М. вчитель з ОТМ у засіданні «круглого столу» на тему: «Впровадження інклюзивної освіти у Сумській області та формування толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами» (організатор центр м. Суми «Счастливые дети») 05 листопада 2018;
 20. Сущенко О.М. у обласній науково – практичній конференції «Сучасні питання дитячої психоневрології», проведеної на базі КУ СОДКЛ м. Суми, 05 грудня 2018 року;
 21. Сущенко О.М. та Нечипоренко Н.В.  стали учасниками V Міжнародної науково-практичної конференції “Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя”. Організована та проведена  у Сумському державному педагогічному  університеті імені А.С. Макаренка. 28 лютого 2019 р., м. Суми (Результат участі – сертифікат);
 22. Сущенко О.М. відвідала засідання круглого столу “Створення сучасного інклюзивного простору”, організований Центром розвитку місцевого самоврядування (Сумський відокремлений підрозділ) 24.05.2019 р.;
 23. Педагогічні працівники були учасниками засідання круглого столу  за темою: “Презентація практичного досвіду педагогічних працівників Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, який викладений в методичних рекомендаціях “Використання арт-терапії у реабілітації дітей з інвалідністю” 20.02.2019р.
 24. Дуднік І.Б. стала учасником III Всеукраїнської науково-методичної практичної конференції, організованою Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (20.02.2019);
 25. В рамках проведення Сумського обласного тематичного короткострокового семінару для керівників, спеціалістів по роботі в структурних підрозділах соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територІальних громад “Соціальний захист осіб та дітей з інвалідністю та інших категорій населення” (14.05.2019) на базі Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю” відбувся “круглий стіл” -Ознайомлення з діяльністю КУ СОР Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю та з напрямками його структурних підрозділів;
 26. Педагогічні працівники Центру пройшли навчання  по використанню нового інтерактивного обладнання (Інтерактивна LCD – стійка, Інтерактивна проекційна система, ЛОгопедичне дзеркало, Ноутбук з контролером дрібної моторики LEAP MOTION) (15.05.2019)

Міжнародний конгрес зі спеціальної освіти, психологія та реабілітація корекційно-реабілітаційна діяльність.

«Стратегії розвитку у національному та світовому вимірі».

Изображение 05316 жовтня  Сумський обласний центр комплексної реабілітації  для дітей та осіб з інвалідністю зустрічав ІІ етап Міжнародного конгресу зі спеціальної освіти, психології та реабілітації, який був організований кафедрою корекційної та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А.С. Макаренка разом із Інститутом соціальної педагогіки НАПН України.

Изображение 069До Центру завітало біля 40 учасників конгресу. В ході проведення конгресу учасників більш детально ознайомили з роботою Центру.

З доповіддю про установу виступила директор Центру О. М. Сущенко, яка презентувала діяльність установи, звернула увагу на структурні підрозділи Центру, організацію надання корекційно – реабілітаційних послуг. Учасникам конгресу було запропоновано переглянути відеоматеріали про роботу Центру, також проведена екскурсія по відділеннях установи.

Изображение 048Учасникам Конгресу продемонстрували презентацію корекційно-педагогічної діяльності комунальної установи «Сумська спеціальна загальноосвітня школа» Сумської міської ради. Учні зазначеного загальноосвітнього закладу запропонували учасникам Конгресу перегляд вистави «Повітряне королівство».

4Учасники конгресу відзначили якісну організацію роботи  Центру, його проекти та виявили бажання про подальшу співпрацю.

 

 

ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ

         Сумський обласний центр є методичної базою для реабілітаційних закладів та установ Сумської області. На базі Центру постійно проводяться семінари, конференції, майстер-класи для спеціалістів вищевказаних закладів. Керівник Центру є членом Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів при Міністерстві соціальної політики України.  Розв’язання завдань, поставлених перед Центром, потребує створення умов, за яких кожен педагог міг би найповніше розкрити свої здібності, талант, набути навички дослідницької роботи, розвивати ініціативу та здійснювати творчий пошук, використовувати досвід колег, наукові дослідження, сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню професійних навичок, формуванню готовності педагога до професійної самоосвіти, самовдосконалення.

        IMG_3262 Педагогічні працівники Центру постійно підвищують свою професійну майстерність. Так, протягом березень –  листопад 2014 року спеціаліст Центру прийняла участь у програмі підвищення кваліфікації «Впровадження реформи системи соціальних послуг в Україні», організованої Міністерством соціальної політики в рамках проекту Twinning «Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні».

          Здійснюючи пошук найбільш досконалих, ефективних методик реабілітації фахівці Центру постійно відвідують конференції, семінари, тренінги, майстер-класи. Так у грудні 2014 року спеціалісти Центру пройшли практичні курси у театр-студії пісочної анімації «Art-IMG_3263you» (м. Харків) (керівник студії – Тельбух Світлана)  з таких напрямків: «техника песочной анимации» – обучение песочной графике, песочной мультипликации и песочной анимации; «обучение – игра» – методика обучения детей песочной графике в возрастной категории 2-5 лет; «обучение – мастерство» – методика обучения детей песочной графике, песочной мультипликации и песочной анимации в возрастной категории 6-17 лет и взрослых;  «методика проведения мастер-классов песочной анимации для детей и взрослых.

Атестація педагогів

В Сумському обласному центрі комплексної реабілітації  для дітей та осіб з інвалідністю, відповідно до вимог законодавства, щороку атестуються педагогічні працівники. 15.03.2018р. відбулася презентація роботи педагогів, які отримали підвищення кваліфікаційної  категорії у 2017-2018 роках, а саме:
– вчитель із трудового навчання Заяц Т.М. – атестувалась на   присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст I категорії».
– вчителя – реабілітолога Савельєва Т.Г. – атестувалась на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст I категорії».
Презентація відбулась на високому рівні з урахуванням індивідуального, творчого та креативного підходу кожного педагога.

Сумський обласний навчально-методичний семінар

IMG_161917-19 березня 2017 р. на базі Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю відбувся обласний навчально-методичний семінар «Театральні техніки та їх застосування у педагогічній, психолого-корекційній реабілітації дітей-інвалідів», який проводив режисер, спеціальний педагог, член національної спілки театральних діячів України В.В. Любота.

IMG_1609Семінар пройшов у позитивній, дружній атмосфері. Усі учасники семінару отримали можливість ознайомитися з основами театральної діяльності, як методикою розвитку можливостей дитини.

IMG_1547  Отримані знання та інноваційні методи роботи можуть з успіхом використовувати у реабілітаційній та корекційній діяльності педагогічні працівники Центру.

 

     Медико-педагогічна  конференція на тему: «Реабілітація  дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч: медичний, педагогічний і соціальний аспекти»

IMG_7190

З доповідями виступили:

 1. Лікар-невролог Зубко Л.М .” Медико-соціальні аспекти реабілітації дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч”;
 2. Лікар-педіатр Склярова Р.В.  “Підвищення адаптаційних можливостей у дітей з дитячим церебральним паралічем” ;

  IMG_7182

 3. Лікар-рефлексотерапевт Соколова Т.В “Нетрадиційні методи (голкорефлексотерапія) лікування у дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч”;
 4. Соціальний педагог Гула А.В. “Соціалізація дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч засобами казкотерапії”;

  IMG_7231

 5. Вихователь Олещенко С.М. “Соціально-побутова реабілітація дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч”;
 6. Вчитель з трудового навчання Хабленко Н.М. “Позитивний вплив арт-терапії на фізичний та емоційний стан дитини з діагнозом дитячий церебральний параліч”.

 

Медико-педагогічна конференція: 
«Паталогії проксимального відділу стегна у дітей різних вікових груп»

03.04.2018 року на базі Сумського обласного Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю відбулася медико- педагогічна конференція на тему «Паталогії проксимального відділу стегна у дітей різних вікових груп».

Доповідачі:

 1. лікар з ЛФК Стеценко Н.М , яка ознайомила присутніх з комплексом реабілітаційних заходів при патології кульшових суглобів;

 

 1. лікар – ортопед Костюкова О.В, яка подала інформацію про діагностику та лікування патології проксимального відділу стегна у дітей різних вікових груп;
 2. лікар-невролог Коваленко Л.В., яка надала інформацію про диференційну діагностику неврологічних та ортопедичних патологій у дітей раннього віку;                                                                                                                                                       
 3. лікар-фізіотерапевт Річкаль Л.В., яка довела до відома присутніх про застосування фізіотерапевтичних заходів при патології кульшових суглобів у дітей різної вікової категорії;

4.лікар-ортопед-травматолог Поплавський В.А.- про ортезування при різних видах патології проксимального відділу стегна.

 

Педагогічним колективом  Центру активно проводиться методично-пошукова робота, результатом якої стали:

IMG_3239    Методичний посібник «Візуальне навчання “крок за кроком” за програмами С. Баклі “Дивись і вчись” та “Нумікон” для дітей із загальним психічним недорозвитком»,  розроблена практичним психологом Нечипоренко Н.В. та вчителем-реабілітологом Савельєвою Т.Г. у 2014 році та затверджена на засіданні Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів при Міністерстві соціальної політики України від  ______2014 № ____.

IMG_2507

«Авторська програма з логопедичної корекції дітей із загальним недорозвиненням мовлення в умовах реабілітаційного центру» розроблена логопедом Самбур Л.І. у 2013 році та затверджена на засіданні Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів при Міністерстві соціальної політики України від  13.06.2014 № 1.

IMG_2508  Методичний посібник «Особливості організації діяльності служби соціального патронату в умовах центру соціальної реабілітації  дітей-інвалідів», розроблений соціальним педагогом Дяченко Н.В. та  затверджений на засіданні Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів при Міністерстві соціальної політики України від 13.06.2014 № 1.

IMG_2509  Методичний посібник «Арт-терапія – унікальний спосіб знайти вірний шлях реалізації у соціумі дітей з обмеженими можливостями», підготовлений педагогічним колективом Центру за ухвалою Вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 10 від 30 травня 2013 р.). та затверджений на засіданні Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів при Міністерстві соціальної політики України від 17.12.2013 № 3.

IMG_2511   Методичні рекомендації «Іпотерапія в реабілітації дітей-інвалідів», розроблений колективом авторів (Сущенко О.М., Рябоконь Н.О. та ін.)  затверджений на засіданні Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів при Міністерстві соціальної політики України від 01.06.2012 № 2.

    Методичні рекомендації “Використання арт-терапії у реабілітації дітей з інвалідністю, розроблений колективом авторів (Сущенко О.М., Хабленко Н.М., Шевченко О.М.)  ухваленно Вченою радою Сумського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти № 9 від 27 вересня  2018 року.

   Ці посібники  внесені до бази передового педагогічного досвіду  Сумського обласного інституту післядипломноі педагогічної освіти.